Tehnika hidraulike st je u poslednjih godinu dana dobila mnogo poziva i zahteva za pomoc vezano za registraciju: prepravljenih vozila, upotrebljavanih vozila, prikolice ručne izrade, vozila sa specijalnom nadgradnjom ( hidrauličnom platformom, kamionskom dizalicom ..).

Imajući u vidu zahteve svojih klijenta i pomoć koja im je potrebna kako bi uspešno registrovali svoje vozilo Tehnika hidraulike st je rešila da napiše kraći vodič koji bi olakšao ili pojednostavio procedure i dokumentaciju koja je neophodni za uspešno registrovanje vozila.

Za sam početak izdvojili smo značenje najbitnijih pojmova i skraćenica iz PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA (Sl. glasnik RS br. 8/12 , 13/13 , 31/13 , 114/13 , 40/14) kako bi klijentu bilo jednostavnije da razume problematiku :

 1. ispitivanje jeste skup aktivnosti radi provere usaglašenosti vozila, opreme i delova sa odgovarajućom dokumentacijom proizvođača, propisima i standardima, a za koje je potrebno korišćenje ispitne opreme;
 2. kontrolisanje jeste vid ispitivanja za koje nije potrebno korišćenje ispitne opreme;
 3. homologacija vozila, opreme i delova vozila jeste postupak provere tipa, njihove saobraznosti sa zahtevima odgovarajućih propisa UN o homologaciji vozila, opreme i delova vozila, odnosno odgovarajućim propisima EU, izdavanja odgovarajućih propisanih dokumenata i praćenje proizvodnje radi obezbeđivanja saobraznosti sa homologovanim tipom;
 4. prepravka vozila jeste promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila;
 5. upotrebljavano vozilo jeste vozilo koje je bilo registrovano i od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci, odnosno za traktor za poljoprivredu i šumarstvo od čije je prve registracije prošlo najmanje šest meseci i koji ima najmanje 50 radnih sati ili traktor koji nije registrovan, a ima najmanje 100 radnih sati;
 6. pojedinačno proizvedeno novo vozilo jeste motorno ili priključno vozilo koje se sastoji od karoserije, odnosno šasije koja je novo proizvedena u smislu da kao takva ne postoji u proizvodnom programu nekog od proizvođača vozila, odnosno koja je napravljena kao potpuno novi proizvod koji po vrsti, marki i tipu ne postoji u proizvodnom programu nekog od postojećih registrovanih proizvođača motornih i priključnih vozila, a konačni proizvod - novo vozilo - nakon ispitivanja može se svrstati u određenu vrstu vozila shodno propisu o podeli motornih i priključnih vozila, i kao takvom može se dodeliti marka i tip proizvođača koji ga je proizveo;
 7. sklapanje vozila jeste proizvodnja vozila sklapanjem vozila od elemenata karoserije - okvira koji je već prethodno proizveo registrovani proizvođač vozila (sa utisnutom identifikacionom oznakom vozila) i elemenata pogonskog agregata (ako je u pitanju motorno vozilo) takođe već proizvedenog od strane nekog registrovanog proizvođača agregata (sa utisnutom oznakom motora), sa ugradnjom uređaja i opreme koji pripadaju odabranoj šasiji ili karoseriji;
 8. kompletirano vozilo obuhvata serijski proizvedenu i homologovanu šasiju - nekompletirano vozilo koju finalno ne kompletira (nadgrađuje) proizvođač šasije;
 9. prepravljeno vozilo jeste svako vozilo na kome su izvršene promene konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila, kao i ostali vidovi prepravki koje se mogu izvršiti, a čije ispitivanje, takođe, podleže ovom pravilniku.

Ispitivanje, odnosno kontrolisanje motornih i priključnih vozila radi izdavanja uverenja o ispitivanju vozila kao i vođenje evidencija o obavljenim ispitivanjima i izdatim uverenjima i potvrdama organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja.

Izdavanje uverenja Agencije za bezbednost saobraćaja se odnosi na ispitivanje motornih i priključnih vozila:

 1. koja se pojedinačno proizvode, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji;
 2. koja se prepravljaju;
 3. koja se uvoze kao upotrebljavana;
 4. kod kojih se, na tehničkom pregledu ili na drugi način, utvrdi neslaganje podataka koji su upisani u saobraćajnu dozvolu sa podacima iz Baze podataka o vozilima.

Ispitivanje vozila se sastoji od: identifikacije vozila, pregleda vozila, i njegove opreme i delova, utvrđivanja tehničkih karakteristika vozila za koja je neophodno izvršiti merenja, pregleda dokumentacije, proračuna tehničkih parametara, obrade predmeta i izrada izveštaja o ispitivanju vozila.

Kontrolisanje vozila sastoji se od: identifikacije vozila, pregleda vozila, i njegove opreme i delova, provera tehničkih karakteristika vozila za koja nije neophodno izvršiti merenja, pregleda dokumentacije, proračuna tehničkih parametara, obrade predmeta i izrade izveštaja o ispitivanju vozila.

Preventivni pregled Vašeg vozila može se izvršiti u krugu preduzeća Tehnika hidraulike st na adresi Beogradska 141a, Vrčin, radi utvrđivanja stanja I eventualnih neusaglašenosti sa Pravilnikom o registraciji vozila kao i Pravilnikom o podeli motornih priključnih vozila i tehničkim uslovima saobraćaja na putevima , nakon toga preduzeće Tehnika hidraulike st podnosi izveštaj sa zahtevom za odobrenje prepravki, po ovlašćenju vlasnika vozila .

Uz zahtev za odobrenje prepravke vozila podnosi se dokumentacija o prepravci vozila sa ostalom tehničkom dokumentacijom u tri primerka.

Nakon uvida u dostavljenu tehničku dokumentaciju Agencija, odlučuje o zahtevu za odobrenje prepravke vozila, u skladu sa zakonom.

Odobrenje prepravke vozila vrši se tako što Agencija, odnosno ovlašćeno pravno lice overava svaku stranu tehničke dokumentacije i dva primerka vraća podnosiocu zahteva.

O izvršenom ispitivanju vozila Agencija, odnosno ovlašćeno pravno lice sastavlja izveštaj o ispitivanju, koji može biti pozitivan ili negativan.

Na osnovu pozitivnog izveštaja o ispitivanju u kome je potvrđena tehnička ispravnost vozila od strane privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda vozila, Agencija izdaje podnosiocu zahteva dva primerka uverenja, u skladu sa zakonom. Uverenje važi do promene konstruktivnih karakteristika vozila.

 

Izuzetno, za vozilo koje se uvozi kao upotrebljavano, izdaće se uverenje na osnovu pozitivnog izveštaja o ispitivanju, u kome se ne potvrđuje tehnička ispravnost vozila.

Potvrda važi pet godina ili do promene konstruktivnih karakteristika vozila. Potvrda se izdaje sa kraćim rokom važenja u slučajevima kada se prilikom ispitivanja utvrdi potreba za ranijim kontrolisanjem.

Ispitivanje motornih i priključnih vozila koje se pojedinačno proizvode, a za koje nije izdato uverenje o usklađenosti sa propisima o homologaciji vršiće se na način propisan ovim pravilnikom od 1. januara 2015. godine.

Najčešći problemi koji se javljaju na prepravljenim vozilima su zadnji prepust koji iznosi preko 63 % koji je zakonom dozvoljen, ne posedovanje homologovanih bočnih zaštita, zadnje zaštite, svetlosno signalni uređaji za kretanje vozila unazad, odgovarajuće pozicionirana gabaritna svetla, trake za konturno označavanje vozila..

Ukoliko je uvezeno polovno vozilo, može se desiti da se prilikom pregleda vozila, odnosno njegove kontrole, u bazama podataka ne poklapaju brojevi sa šasije, motora ili nekog dela koji se kontroliše. U tom slučaju potencijalni kupac ili uvoznik moraće da priloži i potvrdu o saobraznosti ili COC (Certificate of conformity). Taj certifikat izdaju proizvođači, njihovi predstavnici ili distributeri vozila u Srbiji.

Neki distributeri vozila s kojima smo kontaktirali još uvek se nisu konsolidovali i ne znaju koliko će taj certifikat koštati, dok oni organizovaniji pominju sume od 6.000 dinara pa sve do 200 evra.

Primer tehničke mere

 • A - međuosovinsko rastojanje
 • A1 - zadnji prepust kamiona
 • A2 - zadnji prepust nadogradnje
 • B - rastojanje od kabine do kraja šasije
 • B1 - rastojanje od kabine do početka nadogradnje
 • C - rastojanje od kabine do ose zadnje osovine
 • H - visina od tla do vrha šasije
 • H1 - visina nadogradnje
 • L - dužina nadogradnje
 • L ukupno - dužina skupa vozila, vučnog vozila sa prikolicom
 • H ukupno - visina od tla do vrha nadogradnje

Dimenzije nadogradnje

Dužina nadogradnje L je dužina merena od najisturenije prednje do najisturenije zadnje tačke nadogradnje:

L = C – B1 + A2

C – rastojanje od kabine do ose zadnje osovine - daje proizvođač kamiona (kataloški podatak),

B1 – preporučeno rastojanje od kabine do početka nadogradnje - najčešće u rasponu 40-100 mm,

A2 – zadnji prepust nadogradnje - max vrednost je 63 % međuosovinskog rastojanja.

Maksimalna dužina nadogradnje L max je dužina nadogradnje koja je zakonski najveća moguća za dato vozila:

L max = C – B1 + 0.63 A

Preporuka kod izbora dužine nadogradnje:

50 mm ≤ A2-A1 ≤ 450 mm

A2-A1 > 450 mm željena dužina nadogradnje je moguća uz produžetak šasije i izmeštanje branika sa svetlosnom grupom.

A2-A1 < 50 mm željena dužina nadogradnje je moguća uz skraćivanje šasije i izmeštanje branika sa svetlosnom grupom.

Dužina skupa vozila, vučnog vozila sa prikolicom - L ukupno: L ukupno ≤ 18.75 m

Širina nadogradnje W je širina merena između najisturenijih bočnih tačaka nadogradnje. Maksimalna širina nadogradnje W max je širina nadogradnje koja je zakonski najveća moguća (bez obzira na tip vozila):

W max = 2550 mm (osim za hladnjače čija debljina bočnog zida prelazi 45 mm, W max = 2600 mm)

Visina nadogradnje H1 je visina merena od vrha šasije do vrha nadogradnje.

Maksimalna visina nadogradnje H1 max je visina, koja zajedno sa visinom od tla do vrha šasije, iznosi 4000 mm:

H1 max = 4000 mm – H